BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİBİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
SİTE HARİTASISİTE HARİTASIENGLISHENGLISH
LİNKLER
Faaliyet RaporlarıPortföy TablolarıMali Tablo ve RaporlarGenel Kurul BilgileriHazirun CetveliÖzel Durum Açıklamalarıİzahname ve Halka Arz SirküleriUyum RaporuKar Dağıtım PolitikasıÜcret PolitikasıBilgilendirme PolitikasıKurumsal Kurallarİç YönergeKomiteler GYO'lar HakkındaEsas SözleşmeHaber & Duyurular

YATIRIMCI KÖŞESİ

Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz aşağıda sayılan bilgi verilecek menfaat sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme politikası oluşturmuştur.

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Madde-43) ve ilgili diğer mevzuata ve Sermaye Piyasası Kanunu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar.

Ayrıca, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirket bünyesinde hayata geçirilmesine azami gayret gösterir.

Yönetim kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

Sorumluluk
Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Pay Sahipleri İlişkiler Birimi bilgilendirme politikasını gözetmek ve takip etmekle sorumludur.

Kapsam
Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar şunlardır;

a-    Mevcut Yatırımcılar
b-    Potansiyel Yatırımcılar
c-    Menfaat sahipleri
d-    Düzenleyici kuruluşlar
e-    Kamuoyu

Bilgilendirme Araçları:
Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

*    Web sitesi 
*    Yatırımcılara yönelik toplantılar  
*    Medya ve basın açıklamaları 
*    Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
*    Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs. ) 
*    Elektronik posta, mektup vs gibi iletişim araçları 
*    Telefon, faks vs.

Bilgilendirme Kapsamındaki Konular:
Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:

*    Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır.  
 
*    Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezi ve şubelerinde incelemeye açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.

*    Her 3, 6, 9, 12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet raporu internet yolu ile kamuya duyurulur.

*    SPK Seri: VIII, No: 54 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar tebliği uyarınca kamuoyuna açıklanması gerekli özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB'ye ve KAP'a gönderilir.

*    Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Tebliğe göre şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek gelişmeler söz konusu olduğunda yapılacak açıklamalar aşağıda yer alan bilgi vermeye yetkili kişiler tarafından yapılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp uygulamadığına ilişkin uyum raporuna; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir. 

*    Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.
Oluşturulan etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.
Geleceğe yönelik şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır.
İçerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bilgiler bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır.
İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemelere yapılır.

Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler:
Yukarıda yer alan kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.

İstanbul Menkul Kıymetler BorsasıSermaye Piyasası KuruluGayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
Copyright © 2023, İdealist GYO
« İletişim Bilgileri | Site Haritası »
Tasarım & Yazılım: Birtek Bilişim SistemleriTasarım 
&     
Yazılım