BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİBİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
SİTE HARİTASISİTE HARİTASIENGLISHENGLISH
LİNKLER
Faaliyet RaporlarıPortföy TablolarıMali Tablo ve RaporlarGenel Kurul BilgileriHazirun CetveliÖzel Durum Açıklamalarıİzahname ve Halka Arz SirküleriUyum RaporuKar Dağıtım PolitikasıÜcret PolitikasıBilgilendirme PolitikasıKurumsal Kurallarİç YönergeKomiteler GYO'lar HakkındaEsas SözleşmeHaber & Duyurular

YATIRIMCI KÖŞESİ

Ücret Politikası

İdealist GYO A.Ş. Ücret Politikası

                                      

1)      AMACI:
Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Belirlenen hedeflere ulaşılmadığı durumlarda yönetim kurulunun hem kurul olarak hem de üye bazında özeleştirisinin ve performans değerlemesinin yapılması amacıyla bir ücret politikası oluşturulur. Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler bu politika kapsamında hedeflere ulaşmadaki başarısı dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir. Böylece Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yüksek performanslarını sürdürme arzularının pekiştirilmesi hedeflenir.
 
2)      İLKELER:
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul
toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.
- Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almalıdır.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı
ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.
- Şirket, ücret politikası içeriğinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi
kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar herkes için uyguladığı şartlarda, söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.
- Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (yapılan ödemeler,
maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızi ödemeler gibi nakdi, hisse senetleri, hisse senetlerine dayalı türev ürünler, çalışanları hisse senedi edindirme planları kapsamında verilen hisse alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi. gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatler), yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.
- Yıllık faaliyet raporunda ücretlendirmenin kişi bazında açıklaması yapılmak zorundadır. Kişi bazında açıklamanın
yapılamadığı durumlarda açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilmelidir.
 
3)         GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
        Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir
Şirket üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
        Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur.
 
4)         ÜCRETLER:
Ücretler sabit ve değişken olmak üzere iki türden oluşur.
Sabit Ücretler          : Performansa bağlı olmaksızın düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde
sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir.
Değişken Ücretler              : Performansa dayalı prim, ikramiye, komisyon gibi sabit ücret dışında kalan her
türlü nakdi, gayrinakdi ödemelerdir. Değişken ücretler mevcut potansiyel riskler, sermaye ve likidite durumu ile gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin gerçekleşme olasılığı ve zamanı dikkate alınarak öz sermayeyi zayıflatmayacak şekilde belirlenir.
 
5)         POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ:
Ücret Politikası, Yönetim Kurulu tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir ve Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır.

 

İstanbul Menkul Kıymetler BorsasıSermaye Piyasası KuruluGayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
Copyright © 2024, İdealist GYO
« İletişim Bilgileri | Site Haritası »
Tasarım & Yazılım: Birtek Bilişim SistemleriTasarım 
&     
Yazılım